Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging ga je akkoord met deze algemene

Voorwaarden en de geldende (huis)regels voor de desbetreffende locatie.
Deelname en betaling
Yoga-Saar voert de opdracht uit zoals die is vastgelegd in de opdrachtbevestiging/ Inschrijfformulier.

 • De groep die deelneemt aan de les, workshop of training bestaat uit maximaal 10 kinderen.
  Yoga-Saar zorgt voor de yogamatjes en de muziek als die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.
  Yoga-Saar stelt voor de uitvoering van de opdracht een ruimte beschikbaar die voldoet aan de volgende eisen:
  De ruimte is groot genoeg voor het aantal deelnemers dat deelneemt aan de les, workshop of
  training.
  De ruimte is schoon en voldoende verwarmd.
  De ruimte heeft voldoende daglicht en kan worden geventileerd.
  De ruimte heeft een beschikbaar stopcontact voor de muziekinstallatie.
  In de ruimte kunnen de yogalessen, workshops of trainingen onverstoord worden gegeven.
  Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
  Indien de yogadocent verhinderd is les of training te geven, zorgt Yoga-Saar ervoor dat de opdrachtgever tijdig van tevoren hierover wordt geïnformeerd.

Bij onverwacht uitvallen van een les, workshop of training door noodomstandigheden op de dag zelf (zoals o.a. ziekte) meldt ‘Yoga-Saar´ dit d.m.v. een mail, een sms of een telefoontje aan
de ouders/verzorgers.

Bij uitval van de les, workshop of training door bovenstaande omstandigheden, wordt de
mogelijkheid geboden om de les, workshop of training op een ander moment te geven.
Op Nationale feestdagen en in de zomervakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven.
Eigen risico en aansprakelijkheid
Deelname aan de yogalessen, workshops of trainingen geschiedt op eigen risico. De deelnemer is zich er van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt. Yoga-Saar kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.
Yoga vervangt niet de reguliere geneeswijze, maar kan hierbij wel een waardevolle ondersteuning bieden.
De deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent voor aanvang van de yogales.

De Docente beschikt altijd over een geldige EHBO certificaat die om de twee jaar wordt herhaalt. Daarnaast is de docente een BHV´er in opleiding.

2
1-7-2020 Algemene voorwaarden Kinderyoga- Yoga-Saar

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen de deelnemer te weigeren voor deelname van de lessen. De weigering kan gebaseerd zijn op o.a. de invloed op de
veiligheid van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de deelnemer door Yoga-Saar. Dit gebeurt in goed overleg met de deelnemer.
Yoga-Saar is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q ouder/verzorger.
Deelnemers (en ouders/verzorgers) dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen plaatsvinden.
Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en kinderyoga Yoga-saar is Nederlands recht van toepassing